DESCOBREIX TAMBÉ
Relaxació i descans en un entorn natural ple de bellesa i tranquil·litat
c

A Masia Spa Can Pascol Casa Rural Ecològica estem molt contents per que ha arribat el moment que tant  esperavem, l’Alliberament del Sol. Finalment la U.E ha obligat al Govern d’Espanya a alliberar el sol!!

“Es la fi del impost al sol, impost determinat per l’Estat espanyol que obligava a les instal·lacions d’autoconsum a pagar un càrrec sobre l’electricitat produïda i consumida, si la potència de les plaques solars instal·lades superava els 10 kW. Una vergonya tenint en compte que Espanya es el país més al sur d’Europa on més hores brilla el sol”.

Aquest mes de abril hem instal·lat 28 Plaques Solars de 320w cada una que ens aporten l’energia solar necessària per no tindre que utilitzar energia de ret durant tot el dia. El contracte signat amb el nostra proveïdor actual d’electra “Hola Luz” ens permet abocar a la ret  l’energia sobrant que produïm, de manera que ens surtin més rentables les hores nocturnes, rentabilitat que serà major a partir del proper mes de setembre quan tots el temes burocràtics amb el Govern ja estiguin del tot enllestits.

Amb les plaques solars podem produir un màxim de 8.960w, de manera que hem instal·lat rellotges temporitzadors per regular les hores de tots els aparells d’electra per aprofitar al màxim l’energia solar i treure’n el màxim rendiment. A Masia Spa Can Pascol cada dia estem més a prop de l’autoconsum total. “Love the planet”

Sílvia, Abril 2019.

https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-union-europea-declara-ilegal-el-impuesto-al-sol/

https://www.elnacional.cat/ca/economia/govern-espanyol-deroga-impost-sol_311346_102.html

In Masia Spa Can Pascol Ecological Rural House we are very happy because the time we had hoped so much, the Liberation of the Sun has arrived. Finally, the U.E has forced the Government of Spain to release the sun!

It is the end of the sun tax, a tax determined by the Spanish State that obliged self-consumption facilities to pay a charge on electricity produced and consumed, if the power of the solar panels installed exceeded 10 kW. An embarrassment being Spain the country of southern Europe where the sun shines the most”.

This month of April we have installed 28 solar panels of 320w each that provide us with the necessary solar energy so that we do not have to use network energy during the whole day. The contract signed with our current electricity provider “Hello Light” allows us to pour the excess energy that we produce into the network, so we get more profitable night hours, profitability that will be higher from next September when all the Bureaucratic issues with the Government are already completely finished.

With solar panels we can produce a maximum of 8,960w, so we have installed timer clocks to regulate the hours of all electrical appliances to make the most of solar energy and get the most out of it. In Masía Spa Can Pascol we are every day closer to total self-consumption. “Love the planet”

Sílvia, April 2019.