DESCOBREIX TAMBÉ
Relaxació i descans en un entorn natural ple de bellesa i tranquil·litat
c

PREMI “TURALCAT” A LA MILLOR CASA RURAL SOSTENIBLE DE CATALUNYA:

Aquesta primavera ha estat molt important per Masia Spa Can Pascol ja que hem vist premiat el nostre Projecte de Turisme Sostenible.
El nostre esforç i empeny en participar en la millora de la salut del nostre Planeta s’ha vist reconegut en forma de Premi, el “III Premi TURALCAT a la Millor Casa Rural Sostenible de Catalunya” ens va ser otorgat el passat mes de maig a Vilafranca del Penedès de la mà de Patrick Torrent, Director Executiu de l’Agència Catalana de Turisme.
Estem molt contents amb aquest reconeixement públic de la nostre tasca d’estalvi d’energies i de bones pràctiques per un Turisme Sostenible i Responsable.
Des de Masia Spa Can Pascol contribuïm així per que el nostre Entorn i el nostre Turisme sigui una millor.
Donem les gràcies a TURALCAT per reconeixer i apreciar la nostra tasca en la difusió d’un Turisme més Responsable i Sostenible.
La Sostenibilitat es una manera d´entendre la vida, es el futur, es possible, i es molt gratificant.
Entre tots hem de saber transmetre la necessitat de responsabilitzar-nos amb el nostre futur ☘️

PREMIO “TURALCAT” A LA MEJOR CASA RURAL SOSTENIBLE DE CATALUÑA:

Esta primavera ha sido muy importante para Masía Spa Can Pascol ya que hemos visto premiado nuestro Proyecto de Turismo Sostenible.
Nuestro esfuerzo y empeño en participar en la mejora de la salud de nuestro Planeta se ha visto reconocido en forma de Premio, el “III Premio TURALCAT a la Mejor Casa Rural Sostenible de Cataluña” nos fue otorgado el pasado mes de mayo en Vilafranca del Penedès de la mano de Patrick Torrent, Director Ejecutivo de la Agéncia Catalana de Turismo.
Estamos muy contentos con este reconocimiento público de nuestra tarea de ahorro de energías y de buenas prácticas para un Turismo Sostenible y Responsable.
Desde Masía Spa Can Pascol contribuimos así a que nuestro Entorno y nuestro Turismo sea mejor.
Damos las gracias a TURALCAT por reconocer y apreciar nuestra labor en la difusión de un Turismo más Responsable y Sostenible.
La Sostenibilidad es una manera de entender la vida, es el futuro, es posible, y es muy gratificante.
Entre todos debemos saber transmitir la necesidad de responsabilizarnos con nuestro futuro ☘️

“TURALCAT” AWARD FOR THE BEST SUSTAINABLE RURAL HOUSE IN CATALONIA:

This spring has been very important for Masia Spa Can Pascol since we have seen our Sustainable Tourism Project awarded.
Our effort and push to participate in the improvement of the health of our Planet has been recognized in the form of a Prize, the “III TURALCAT Prize for the Best Sustainable Rural House in Catalonia” was awarded to us last month of May in Vilafranca del Penedès by the hand of Patrick Torrent, Executive Director of the Catalan Tourism Agency.
We are very happy with this public recognition of our task of saving energy and good practices for Sustainable and Responsible Tourism.
From Masía Spa Can Pascol we contribute so that our environment and our Tourism is a little better.
We thank TURALCAT for recognizing and appreciating our work in the dissemination of a more Responsible and Sustainable Tourism.
Sustainability is a way of understanding life, it is the future, it is possible, and it is very rewarding.
Together we must know how to convey the need to take responsibility for our future ☘️